ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


images by free.in.th
 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป       055 - 411060  กด 101
กลุ่มบริหารวิชาการและกิจการนักเรียน  055 - 411060 กด 107
กลุ่มบริหารงานบุคคล   055 - 411060  กด 106
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ    055 - 411060  กด 103


images by free.in.th

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
เลขที่  80  ถ.บรมอาสน์  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
โทรศัพท์  055 - 411060    โทรสาร 055 - 412964
Email  :  anubanuttaradit@gmail.com