ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม ประมวลผลคำขั้นพื้นฐาน ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ สา หรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : คุณครู พิมพ์พิสุทธ์ สุทธหลวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:51  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์
ชื่ออาจารย์ : คุณครู เตือนใจ ชารีวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:39  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมกินเป็น ใช้เป็น เน้นสุขภาพ เรื่อง การเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิศากร สิริคุณาลัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,22:37  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2
ชื่ออาจารย์ : คุณครู อภิชยา เทียนชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2561,16:28  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..